لطفا گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

مجتمع مسكوني بهاران

مشخصات پروژه : ايـن پروژه در زمـيني به مسـاحت 103513 مترمربع واقع در اراضي بـــهاران شـــهرســتان ســنندج به ظــرفيت 1400واحـد مســـكوني اجــاره به شرط تمليك با ميانگين زيربناي مفيد75 مترمربع براي هر واحد مسـكوني با مشـخصات فني مـورد نظر اقـشـار متوسـط جـامعه احداث مي گردد. زيــربــناي كــل پــروژه حــدود يكصـد و سي وپنج هزار متر مربع و بـناي مـفيد قـابل فـروش حدود يكصد وپنج هزار مترمربع در نظر گرفته شده است.
مـباني كـلان طـراحي پروژه : - اسـتقرار بـلوك ها با توجه به اقـليم و حداكثر هماهنگي با شرايط توپوگرافي زمين . - تاميـن 1400 واحد با رعـايت ضريب سـطح اشـغال زميـن و ضوابط مربوط به ارتـفاع در قـالب بـلوك هاي 36 و 24 واحـدي و ويـلاهاي تـراســه مـتناسـب با شـرايط دسترسي و شيب هر منطقه از اراضي طرح . - مـناسب ترين مـكان يابي براي سطوح عــمــومـي با توجه به دســـترسـي هــا وكــاربري هاي مــوجــود درمـجاورت طرح. - لازم به ذكر است در مكان يابي سطوح آمـوزشي به اين مـورد توجه گــرديـد، كه چـنانچه تعدادي از سطوح تامين شده آمـوزشي مـورد نياز نباشـد ، فـضــاهاي آزاد و اراضــي پـيش بيني شــده در دو واحد از اين سـطوح آموزشي، به فضـاي سـبز ناحيه اي براي هر دو فـاز بــهـاران تبديل گـردد. - ايـن مـوقـعـيت قـطعاً عـملكـرد بـسيار مناسبي چه از جهت فـضـاهاي آمـوزشي و چه از جهت تامين فـضاي سبز عمومي درفصل مـشـترك دو فـاز طرح بـهـاران را ارائه مي دهد.

  • محل اجرا : سنندج
  • کارفرما : شركت هوجستان
  • سطح زیربنا : حدود 10 هكتار
  • تاریخ طراحی : 1387
عکس های پروژه