لطفا گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

جمع آوري آب هاي سطحي

منطقه 16 تهران

مشـكل اصـلي شـبكه جمــع آوري آب هـاي سطحــي در منطقـه 16، آب گرفتگــي مي باشـد. اين آب گرفتگي ها كه به صورت موضـعي و در نقاط زيادي در زمان رگبارها ايجاد مي شود به طوركلي مـعـلول عـدم مـوجوديت شـبكه مـناسب هـدايت آب هاي سطحـي به خـصـوص جهـت شيب بندي و عدم رعايت ظوابط نظافت و نگهداشت در شـبكه موجود مي باشد. اين مشـاور به منظور جمع آوري آب هاي سطحـي در اين منطقـه و تكميل سرشاخه هاي تونل بهمنيار هفـت بازشو پيـش بيني و مـراحل 1 و 2 آنها را آمـاده نموده اند. مـعابر ذيل پوشـش دهنـده مسـير شبكه جمـع آوري آب هاي سطحي موصوف مي باشد.

 • 1- خيابان طــارمي (360 متر )
 • 2- خيابان شــير محمدي (700 متر )
 • 3- خيابان كارگرساماني،خيابان تولايي،خيابان گودرزي (1600 متر )
 • 4- خيابان مذهب شناس (300 متر )
 • 5- خيابان مبارك آبادي (350 متر )
 • 6- خيابان ياخچي آباد (1000 متر )
 • 7- خيابان ستاره (750 متر )
.همچنيـن مـرحـله سـوم تـونل هاي طـارمي و يـاخچي آباد توسـط اين شـركت به انجام رسـيده است

 • محل اجرا : آذربايجان غربي - اروميه
 • کارفرما : بانک صادرات
 • سطح زیربنا : 8000 متر مربع
 • تاریخ طراحی : 1384
عکس های پروژه