لطفا گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

سرشاخه هاي تونل بهمنيار

تـونل يـاخـچـي آبـاد

مسير سـرشــاخه خـيابان ياخچي آباد جمعاً به طـول 1000 مـتر مـورد بـازبينـي مـكرر قـرار گــرفت و برداشت اين مشـاور از وضعيت اين محيط حاكي از آن بود كـه اجراي عـمليات به روش ترانشـه باز و لـوله گـذاري در اين مسـير با مشـكلات زيادي روبه رو بـوده و جـايگزين آن ، اجـرا به روش تونل انجام گرديد.

عکس های پروژه